หมายเหตุ
  1. อาคาร A และ B เตียงนอนอาจเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยวแทน
  2. แบบแปลนที่แสดงใช้เพื่อการอธิบายลักษณะห้องชุดพื้นฐานเท่านั้น ห้องชุดแต่ละห้องอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งห้องชุดนั้นๆ
    เช่นการสลับด้านของห้องชุด ระยะของผนังห้อง หรือการคิดพื้นที่ระเบียงอาจไม่ถูกนับรวมในพื้นที่ห้องชุด เป็นต้น
  3. รายการ จำนวน รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ภายในแบบแปลนใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่แบบและตำแหน่งของห้องชุด
    บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แบบ รูปร่าง ขนาด สี จำนวน ตลอดจนรายการวัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Type A
(Studio)
Type 1A
(Studio)
Type B
(One Bedroom)
Type 1B
(One Bedroom)
Type C
(Two Bedrooms)
Type 1C
(Two Bedrooms)
Type D
(Two Bedrooms)
Type 1D
(Two Bedrooms)
Type E
(Three Bedrooms)
Type F
(Three Bedrooms)