หมายเหตุ : แบบแปลนนี้ใช้เพื่อการอธิบายตำแหน่งห้องชุดพื้นฐานเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. HERB GARDEN
 2. PINE GARDEN-A
 3. POOL GARDEN
 4. PINE GARDEN-B
 5. FERN POOL
 6. RAINFOREST GARDEN
 7. FERN GARDEN
 8. SENSORY GARDEN
 9. GRASS LAND
 10. BAMBOO GARDEN
 11. LOTUS POND
 12. LAWN
 13. WIND COURT
 14. WATER COURT
 15. SCULPTURE COURT
 16. RAINFOREST COURT