หมายเหตุ : แบบแปลนนี้ใช้เพื่อการอธิบายตำแหน่งห้องชุดพื้นฐานเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Building - A

Building - B

Building - C

Building - D