ENJOY A MAGNIFICENT LIFE
IN A COUNTRY LOFT CONDO
SURROUNDED BY LUSH
NATURAL FOREST.

Parco by The Bonanza คันทรีลอฟท์คอนโดสูง 4 ชั้น 4 อาคาร รวม
306 ยูนิตที่ๆ ให้พื้นที่ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่แค่ความกว้างของห้อง แต่เป็นพื้นที่
ความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมโครงการกว่า 19 ไร่ ทั้งป่าสน เฟิร์น
ต้นไผ่ สวนสมุนไพร สวนไม้ดอก บึงบัว สระว่ายน้ำ กรีนเฮ้าส์ จ๊อกกิ้งแทร็ค
ให้คุณเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณพอใจอย่างไร้กรอบของกฎเกณฑ์ มีเพียงรั้ว
ต้นไม้ในธรรมชาติ ที่กั้นขอบให้ความเป็นสัดส่วนและเพิ่มความเป็นส่วนตัว